SF Valggrundlag 2017

SF Gladsaxe Valggrundlag Kommunalvalg 2017 

 

                                    

 

Med dette dokument søges det at danne grundlaget for både bestyrelsen, medlemmerne i almindelighed, og de kommende byrådskandidater i særdeleshed i forbindelse med politikudvikling og linje i forbindelse med det kommende kommunalvalg og efterfølgende valgperiode.

Valggrundlaget er bevidst udformet som bredfunderet visioner og vil derfor have fokus på det lange sigte for hvor SF gerne ser Gladsaxe i fremtiden. Valggrundlagets temaer er valgt ud fra den nedsatte arbejdsgruppes bedste evne og er et forsøg på at favne SF og de udfordringer vi står over for i Gladsaxe. Samtidig er dette grundlag selvfølgelig ikke en udtømmende liste.

På skrivegruppens vegne,
Thomas Monberg

Godkendt med rettelser og tilføjelser på SF Gladsaxe Ramasjang 2016

 

Sammen om et Gladsaxe hvor alle er med

 

Arbejdsmarked
 I SF er det vigtigt, at vi i Gladsaxe har fokus på, at så mange som muligt, der står udenfor arbejdsmarkedet får fodfæste på arbejdsmarkedet igen. I dag ses det ofte som den enkeltes problem at være udenfor arbejdsmarkedet. Vores vision er:

 • At vi skal tale respektfuldt om hinanden særlig når vi omtaler mennesker der står udenfor arbejdsmarkedet
 • I Gladsaxe skal vi sikre at så mange arbejdsgivere som muligt tager et socialt ansvar
 • Sikre lærepladser i alle relevante virksomheder i Gladsaxe
 • Arbejdspladser for de mennesker, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet
 • Gladsaxe skal være en kommune, hvor vi har sikret at der er en kultur på vores arbejdspladser, hvor det er ok at påpege fejl eller mangler, der går ud over borgerne eller skaber dårligt arbejdsmiljø.
 • Gladsaxe skal være en arbejdsplads der er kendt for sit gode arbejdsmiljø
 • De ansatte i Gladsaxe Kommune er blevet mere fri og tilliden til dem større end i dag

 

Tryghed og balance i familien

Børnene er vores fremtidige ressource og i SF ser vi at børns udvikling og trivsel er et fælles ansvar for forældrene, Gladsaxe kommune og personalet i kommunens institutioner. Tryghed og balance i familien er fundamentet for et godt liv i Danmark. Det skal derfor være trygt at skabe en familie i Gladsaxe, hvor de voksne kan gå på arbejde og overlade børnene i gode vuggestuer, børnehaver og skoler, med voksne der har tid. Alle børn og unge i Gladsaxe skal have gunstige opvækstbetingelser og mulighed for at trives og udvikle sig.

Flere hænder i vuggestuer og børnehaver giver alle børn en god start på livet. En god kontakt med børnene giver mulighed for tidligt at kunne hjælpe de udsatte familier. Vi skal sørge for at færre børn og unge bliver oversete i skolerne, så vi kan forebygge marginalisering og de sociale problemer, som kan føre til kriminalitet og radikalisering.

Vores vision er:

 • Flere hænder i vuggestuer, børnehaver, og klubber
 • Hjælp til udsatte børn og familier
 • Inklusion baseret på faglig og ikke økonomisk vurdering
 • At Fagligheden styrkes i folkeskolen og at ressourcemangel ikke står i vejen for dette
 • Folkeskolen må aldrig være det ringeste tilbud, men derimod det naturlige valg

Borgere og familier med misbrug og/eller måske psykiske lidelser har ofte svært ved at finde fodfæste i deres eget og i familiens liv. De skal hjælpes videre til at håndtere en hverdag på deres egne og familiens betingelser.

Vores vision er:

 • At sikre samtidig behandling af misbrug og eventuel psykisk lidelse
 • At bruge kommunens mange handlemuligheder mere aktivt for at bringe misbrugeren videre: Bolig, jobmuligheder, tætte netværk, bedre forebyggelse og sundhed og ikke mindst støtte til familien

 

Flygtninge/integration

I SF nægter vi at skelne mellem mennesker på baggrund af tro eller hudfarve, og vi stiller krav til hinanden om at deltage aktivt i samfundet og bidrage til demokratisk og fredelig udvikling af vores samfund.

Som borger har vi en række friheder, rettigheder og pligter både som individ og i fællesskabet. Gladsaxe skal være en kommune, hvor vi tager medansvar for en vellykket integration for dem som kommer til og dem som altid har boet her. Vores vision er:

 • fremme integrationen ved at sikre en særlig indsats i forhold til sprogudvikling og modersmålsundervisning for børn
 • Sprogudvikling for de unge og de voksne der skal i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet

 

Senior/ældre

Når vi bliver ældre har vi stadig brug for at være tovholder i vores eget liv. Vores vision er:

 • medbestemmelse, respekt, lighed og værdighed
 • den enkeltes behov skal være i centrum
 • som mål i Gladsaxe, at der er ressourcer nok til den enkelte ældre og vi ønsker ikke at nogen ældre er ensomme
 • at der skal være tid til den enkelte og fokus på plejebehov og omsorg og ikke rigide tidsregistreringer
 • Den enkelte skal så vidt muligt være aktiv deltagende i sit liv
 • De pårørende skal ses som en ressource og som sparringspartnere

 

Et meningsfuldt liv

SF ønsker at det tabu der er omkring psykiske sygdomme nedbrydes. Samtidig skal der gives hjælp og støtte så at mennesker med handicap ikke sidder for meget derhjemme, men kommer ud og har de samme muligheder, som alle borgere har, og med god kontakt til andre i samme situation. Borgere med psykosociale handicap skal have støtte til at komme sig eller til at leve med deres handicap, og erkendelsen blandt borgerne om at alle kan rammes af psykisk sygdom skal styrkes. Vores vision er:

 

 • At borgere med handicap har en ”livshjælper” til at hjælpe dem med både forhindringer og muligheder i deres hverdag
 • At der findes mere fleksible dagtilbud og flere og bedre bomiljøer
 • At der er bedre og mere udpræget selvbestemmelse for de der kan
 • At kommunens bosteder i højere grad er føles som hjem
 • At der gøres en ekstraordinær for de borgere, der kan komme på arbejdsmarkedet, enten på ordinære vilkår med skånebehov eller på særlige vilkår
 • At det i Gladsaxe er naturligt at søge hjælp til psykisk sygdom uanset alder
 • At det er nemt og omkostningsfrit at søge hjælp ved psykisk sygdom

 

#Sammen i Gladsaxe

I Gladsaxe skal det være muligt at gøre en forskel som frivillig, hvad enten det er privat eller i samarbejde med kommunen. Vores vision er:

 • at det er nemt at komme i dialog med kommunen om aktiviteter
 • at tiltag i fremtiden i høj grad vi være brugerdrevet og udfærdiget i reel samarbejde med aktive brugere
 • Det frivillige arbejde skal ses som en ressource, det skal ske i samarbejde, og det skal supplere så længe det ikke erstatter det professionelle lønnede arbejde

 

Storkøbenhavns grønneste kommune

Følgerne af klimaforandringerne er omfattende og udfolder sig hurtigere end vi har regnet med. Desuden bliver resurser stadig dyrere og mere sparsomme. For SF er svaret at omstillingen til grøn økonomi skal op i et højere gear. Gladsaxe kommune kan og skal være én af de danske kommuner som går absolut i front for den grønne omstilling. Vores vision er:

 • et Gladsaxe hvor naturen hænger sammen, hvor åer er genoprettet, og hvor søer er rene.
 • at Gladsaxe er uafhængig af fossile brændstoffer
 • At vi har udbygget den offentlige transport
 • At vi har klimaveje i alle kvarterer.
 • Affaldsafbrænding reduceres til et minimum
 • Kommunen skal sikre infrastruktur til grønne og deleøkonomiske tiltag
 • Kommunen skal sikre en nem adgang til deleøkonomiske tiltag
 • Kommunen skal være drivkraft for en bæredygtig og innovativ økonomi og et grønnere Gladsaxe
 • At busser der kører i Gladsaxe er grønne busser 

 

Offentlig Transport

I Gladsaxe skal der være et større fokus på bløde trafikanter og på kollektiv trafik. Gladsaxe kommune er et stærkt trafikeret område med 2 motorveje, 2 ringveje og flere større gennemfartsveje. Samtidig er der også meget industri og service og derfor transporteres mange til og fra arbejde med forskellige transportmidler så som bus, til fods, på cykel, eller i bil. Vores vision er:

 • Bedre offentlig transport i HELE Gladsaxe
 • At busser ikke kun tænkes i passagerer og kr, men som en samlet investering
 • flere ruter og busafgange
 • separate busbaner, så det bliver nemmere, bedre, og hurtigere at køre med bus

 

Trafiksikkerhed

Trafiksikkerheden i Gladsaxe er fortsat ikke god nok, og særligt de bløde trafikanter er udsatte. Vores vision er:

 • Sikkerhed i forbindelse med vejarbejde, særligt for cyklister og andre bløde trafikanter
 • Færre biler
 • Tænke langsomme trafikanter (fodgængere, her især børn, ældre og handicappede) mere ind i trafiksikkerhed, f.eks. længden på grønt lys i en fodgængerovergang og af- og påstigning på bus.
 • Cykling i Gladsaxe skal gøres nemmere og mere gnidningsfrit
 • Bedre Cykelstier både hvad angår udbredelse, tilstand, og belysning
 • samarbejde med andre kommuner til sikring af infrastruktur
 • Kampagner omkring trafikkultur, især overholdelse af de mest simple trafikregler, gerne i samarbejde med Trafikstyrelsen og andre organisationer. Husk på vi er sammen i trafikken.
 • At alle skoler i Gladsaxe er forsynet med sikre skoleveje
 • At lokale altid inddrages hurtigt og mest muligt ved projekter

 

Kunst og kultur

Kunst og kultur har stor værdi for vores samfund. Derfor vil SF arbejde for et stærkt og energisk kulturliv i Gladsaxe.

Et åbent samfund kræver en stærk debat og et rigt kulturliv. Kunstnere, musikere, foreninger og debattører spiller en vigtig rolle. SF vil være med til at sikre et åbent og forskelligartet lokalsamfund med en debatkultur som udfordrer, rykker ved gængse forestillinger og overrasker. Det får vi kun hvis vi investerer i et bredt kulturudbud.

Vores vision er:

 • alle gladsaxeboere kan få adgang til levende og tilgængelige kulturtilbud så mange steder i kommunen som muligt.
 • fjerne forhindringer for at kunsten kan udfolde sig, sikre pop-op kunstlokaliteter og sikre tilstrækkelig arbejdsrum for professionelle og amatører. Et eksempel er at bygninger som står midlertidigt tomme bliver sat til rådighed for kulturelle initiativer og idéer.
 • alle i Gladsaxe har ret til et godt grundlag for kulturelle tilbud i nærheden af bopælen. Også dem der bor et stykke fra Søborg Hovedgade
 • de lokale biblioteker skal bevares og så skal der etableres kulturpunkter, hvor der kan arrangeres udstillinger, muligheder for øvelokaler og musikscener osv. Kunst skal ikke udelukkende foregå inden døre
 • udstillinger og events skal udfolde sig udenfor bygningerne og være med til at inspirere borgerne