KV 21 – Kommunalvalg 2021

Vores mærkesager

 

KÆRE BORGERE I GLADSAXE

SF Gladsaxe vil sammen med medborgere i Gladsaxe sætte retningen for udviklingen i vores kommune.

Gladsaxe skal være en foregangskommune, der hænger sammen og sørger for, at alle er med!
SF ønsker en kommune, der med afsæt i FN’s globale bæredygtighedsmål skaber og udvikler gode rammer af høj kvalitet for alle medborgere i Gladsaxe.

Vi vil arbejde for, at lokalt velfærd danner rammen om det gode liv for alle kommunens borgere, uanset etnicitet, alder og samfundslag.

Der skal være ro på og tryghed for børn og familien og omsorg for ældre og borgere med handicap. Vi vil sikre et sundt liv og fremme trivslen for alle.

SF ønsker, at Gladsaxe skal være Storkøbenhavns grønneste kommune og et godt sted at bo og arbejde. En kommune, hvor klima
og miljø tænkes ind i alle udviklingstiltag og hvor den vilde natur er en integreret del af by og boliger.

Derfor er der brug for et stærkt SF i Gladsaxe Byråd.

Vi håber på din støtte for et grønnere og
sammenhængende Gladsaxe.
Med venlig hilsen
SF Gladsaxe


VORES BØRN, UNGE OG FAMILIER SKAL HAVE RO PÅ

Maks. 24 børn i klasserne

SF arbejder på at få nedsat klassekvotiententil maksimalt 24 elever. Dette gøres af hensyn til børnenes trivsel, opmærksomhed på det enkelte barn, læring og for at imødekomme den øgede inklusion. Folkeskolen er krumtappen i at sikre sammenhængskraften i fremtidens samfund, for det er her, vi møder mennesker med en anden baggrund end os selv. Det er her, samfundets rummelighed grundlægges, og hvor vi lærer, at kreativitet og innovation vokser af tillid, mangfoldighed og plads til det anderledes.

Inklusion må aldrig blive en spareøvelse
Børn skal have det godt –også når de går i skole. Og derfor skal børn også have det skoletilbud, de har brug for. Inklusion må aldrig blive en spareøvelse. Børn er forskellige. De fleste børn trives med at gå i folkeskole, men nogle børn har bedst af et specialiseret tilbud med ansatte, der har særlig ekspertise og uddannelser og i et miljø, hvor der er særlige hjælpemidler til rådighed. Desværre har tendensen i en årrække været, at børn, som ville have bedst af et specialtilbud, er blevet presset ind i folkeskolen, fordi man vælger at spare penge på den måde.

Kortere skoledage og flere timer med to uddannede voksne
Børnene skal være lidt mindre i skole, og i stedet have mere af deres egen fritid. Evalueringen af folkeskolereformen har vist, at børnene ikke er blevet dygtigere til dansk og matematik af at få flere timer i fagene.
Børn bliver derimod dygtigere af at have timer med meget opmærksomhed fra lærere og pædagoger, som har haft mulighed for forberedelse af undervisningen. Derfor skal de gå færre timer i skole og de overskydende lærertimer kan bruges til flere timer med to uddannede voksne.


I GLADSAXE SKAL ÆLDRE BEHANDLES MED RESPEKT OG VÆRDIGHED

Faste teams i ældreplejen

Der skal være tryghed og kontinuitet i ældreplejen. I dag oplever ældre, der modtager praktisk og personlig hjælp i hjemmet, at der kommer over 40 forskellige personer i deres hjem.

Det gør de ældre utrygge, og det giver dårlige betingelser for ordentlig og optimale pleje. Derfor skal vi give ældreplejen et løft og arbejde intensivt med etablering af faste teams. De ældre skal have pleje og omsorg fra mennesker, de kender, og som kender dem. Det er godt for vores ældre og det er godt for vores personale.

Bedre hjælp og støtte til de pårørende til demensramte borgere

Det kan være en stor og belastende opgave at tage sig af en hjemmeboende pårørende med en demenssygdom. Det kræver meget og løbende aflastning, når man skal nå at ordne alle de daglige opgaver og samle energi til at tage sig af ens pårørende. Der kan også være mange spørgsmål og frustrationer, der fylder i hverdagen, som man har brug for nogen at snakke med om. Og når en borger med en demenssygdom kommer i en plejebolig, er det vigtigt, at man som pårørende ses som er en ressource, som bliver inddraget og lyttet til.

Meningsfuldt liv og bevarelse af selvbestemmelse

Selvom man bliver ældre, har man ret til kontrol over sit daglige liv og til at få hjælp til at fastholde det. Selvbestemmelsen bliver alt for ofte udfordret, når man som ældre har brug for praktisk hjælp og pleje. Det er ikke nok bare at have en god værdighedspolitik, når vi skal sikre ældre retten til at leve et godt liv. Dagligdagen skal ikke styres af minutplaner men gennem medbestemmelse. Klippekortordningen skal fungere efter hensigten, de pårørende skal opleve reel inddragelse og vi skal sikre at der foretages en helhedsvurdering af den ældres livssituation.


STORKØBENHAVNS GRØNNESTE KOMMUNE

Vi skal sikre fremtidens rene drikkevand
SF vil kæmpe for opfyldelse af FN’s globale bæredygtighedsmål nr. 6 om adgang til rent drikkevand. Vores grundvand er akut truet af pesticidrester fra landbrug og industri. Det udfordrer vores mulighed for også fremover at kunne drikke rent grundvand direkte fra hanen. Vi vil sikre, at de kommende generationer har den samme adgang til rent drikkevand som vi. Derfor er der akut behov for handling også lokalt, hvis fremtidige generationer ikke skal købe deres drikkevand i supermarkedet.

Den vilde natur skal have mere plads
SF vil arbejde for at den vilde natur bliver en større og mere integreret del af vores kommune. Arter og bestande af vilde dyr er i galoperende tilbagegang–ikke bare globalt, men også i Gladsaxe. Derfor skal vi lade den vilde natur brede sig og gøre endnu flere steder i vores kommune gennem vild med vilje. Vi skal også genoprette store sammenhængende naturområder med fungerende økosystemer, både til lands og til vands, og øge biodiversiteten til gavn for alle arter. Vi skal sætte os det mål, at Gladsaxe bliver den mest en bi-venlig bykommune i landet.

Vi skal have mange flere biler over på grøn energi
SF vil arbejde for, at langt flere privat- og erhvervsbiler kommer til at køre på grøn energi. Det kræver, at det bliver let af få opladet sin elbil, hvad enten man bor i ejer- eller i lejebolig. Vi skal
derfor presse på for at få fjernet de nationale regler, der besværliggør opsætning af ladestandere. Flere elbiler vil ikke kun gavne miljøet direkte. Det vil også hjælpe på den helt uacceptable og sundhedsskadelige trafikstøj. Trafikstøj giver forhøjet risiko for blodpropper i hjertet, forhøjet blodtryk, diabetes 2 og i værste fald dødsfald.


FRA ULIGHED TIL MULIGHED

Børn og unge med psykiske lidelser skal have hurtig hjælp
Stadig flere børn og unge mistrives og kæmper med psykiske problemer. Derfor vil SF styrke både den forebyggende indsats og sikre ordentlige behandlingstilbud. Når man som ung står på kanten af voksenlivet og har psykiske problemer, så rammer det dobbelt hårdt. Derfor skal vi sikre at sårbare børn og unge for let adgang til gode muligheder for råd og vejledning i kommunalt regi. Det skal ske gennem en styrkelse af lokale PPR-samarbejde og familieafdelingen, så unge dér kan få behandling for lettere tilfælde af angst og depression.
Uddannelse og job til alle unge Alle unge fortjener at få en god start på voksenlivet. Alle unge skal være en del af fællesskabet og vide, at de er en betydningsfuld del af samfundslivet. SF vil arbejde for at styrke unges muligheder for uddannelse og job. Vi skal sørge for, at alle unge kommer godt videre, når vi slipper dem i folkeskolen. Vi skal sikre, at ingen unge falder igennem, når folkeskolen og barndomshjemmets sikkerhedsnet forsvinder. De sårbare unge skal opleve, at der er relevant hjælp at få, når det er svært at komme videre med uddannelse og job.

Uddannelse og job til alle unge
Alle unge fortjener at få en god start på voksenlivet. Alle unge skal være endel af fællesskabet og vide, at de er enbetydningsfuld del af samfundslivet. SF vilarbejde for at styrke unges muligheder for uddannelse og job. Vi skal sørge for, at alle unge kommer godt videre, når vi slipper dem i folkeskolen. Vi skal sikre, at ingen unge falder igennem, når folkeskolen og barndomshjemmets sikkerhedsnet forsvinder.
De sårbare unge skal opleve, at der er relevant hjælp at få, når det er svært at komme videre med uddannelse og job.

Lige muligheder for et aktivt fritidsliv
Selvfølgelig skal alle unge have mulighed for at deltage i kultur-, fritids-og sportsaktiviteter!
Men sådan er virkeligheden ikke Gladsaxe i dag. SF arbejder for, at alle børn og unge sikres reelle muligheder for deltagelse i lokale kultur-, fritids-og idrætstilbud, f.eks. gennem tilskud til kontingent eller fripladser.
Det kræver en kommunal, opsøgende og aktiv indsats at nå ud til alle børn og unge og få dem ind i de fællesskaber som kultur-, fritids-og sportsaktiviteterne skaber. For et aktivt og inspirerende fritidsliv er afgørende for alles sundhed og livskvalitet.


 

Vi i SF ønsker at Gladsaxe skal være en foregangskommune, der hænger sammen og sørger for at alle er med!
Vi ønsker en kommune, der med afsæt i FN´s globale bæredygtighedsmål skaber og udvikler gode rammer af høj kvalitet for alle medborgere i Gladsaxe.
Vi vil arbejde for at lokalt velfærd danner rammen om det gode liv for alle kommunens borgere, uanset etnicitet, alder og samfundslag.
Der skal være ro på og tryghed for børn og familien og omsorg for ældre og borgere med handicap.