Vedtægter

 

Vedtægter for SF-Gladsaxe – vedtaget på Generalforsamling 2015

§ 1.
SF-Gladsaxe er Socialistisk Folkepartis partiforening for Gladsaxe Kommune.
Dens formål er på landsplan og lokalpolitisk at virke for partiets politik og program.
Dens organisatoriske virksomhed følger partiets love og lovbestemmelser.

§ 2.
Partiforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes i første halvår og indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.

§ 3.
Partiforeningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. På generalforsamlingen i lige årstal vælges
formand og 1 bestyrelsesmedlem for to år, i ulige årstal vælges kasserer og 2 medlemmer for to år.
Desuden vælges hvert år op til 2 suppleanter til bestyrelsen for et år.
Bestyrelsen fastlægger sin selv forretningsorden, der offentliggøres i Nyhedsbrevet.
Bestyrelsesmøderne er åbne møder, undtagen ved personsager.

§ 4.
På generalforsamlingen vælges endvidere hvert år en kritisk revisor for to år, og en revisorsuppleant
for et år. Der vælges repræsentanter til regionsrepræsentantskabet, hvis antal afgøres af
medlemstallet.
Delegerede til partiets landsmøde, hvis antal afgøres af medlemstallet, vælges på
generalforsamlingen eller på et medlemsmøde. De delegerede kan ikke pålægges en bestemt
opfattelse eller handling.

§ 5.
Generalforsamlingen vælger 8 medlemmer til kommunalgruppe, som derudover består af
byrådsmedlemmerne og formanden. Hvis partiforeningens formand også er byrådsmedlem vælger
generalforsamlingen 9 medlemmer. Gruppens formål er at støtte byrådsgruppen og bestyrelsen i
kommunalpolitiske spørgsmål samt at medvirke til udviklingen af partiforeningens kommunalpolitik.
Hvis der er flere kandidater, vælges de som suppleanter i den rækkefølge de har fået stemmer.
Kommunalgruppen afgør selv, om den vil beslutte en forretningsorden.
Kommunalgruppen kan til enhver tid indbyde gæster, medlemmer eller andre med en særlig viden,
til at deltage i dens møder.

§ 6.
Indebærer valget af delegerede, regionsrepræsentanter, samt medlemmer af kommunalgruppen ikke
et fuldstændigt valg kan bestyrelsen supplerende udpege disse.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab.
4. Budget, herunder kontingentfastsættelse.
5. Indkomne forslag.
6. Orientering fra kommunalgruppen med fremlæggelse af en
plan for det kommende års arbejde.
7. Valg.
8. Evt.

Bestyrelsens beretning samt kommunalgruppens orientering fremsendes til medlemmerne sammen
med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
Dog skal forslag om vedtægtsændringer være formanden i hænde, så de kan fremsendes sammen
med indkaldelsen.

§ 7.
Bestyrelsen har på partiforeningens vegne ansvaret for den førte politik. Bestyrelsen godkender
retningslinier for samarbejde mellem kommunalgruppe og bestyrelse, herunder specielt med henblik
på arbejdet med det kommunale budget. Bestyrelsen har ansvaret for partiforeningens økonomi inden
for det vedtagne budget, herunder at give formand og kasserer rammer for den løbende
administration.

§ 8.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter at mindst to bestyrelsesmedlemmer
eller 1/5 af medlemmerne fremsætter krav herom, med angivelse af de punkter man ønsker behandlet.
Disse skriftlige fremsatte punkter kan ikke afvises af generalforsamlingen, men skal behandles.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 7 dages varsel.

§ 9.
Valg af delegerede til Kommunalpolitisk landsmøde og Fagligt landsmøde foretages på et
medlemsmøde, hvor det af mødeindkaldelsen tydeligt fremgår, at der er valg af delegerede.
Forslag til delegerede kan stilles på medlemsmødet blandt de fremmødte eller blandt andre
medlemmer, hvis skriftligt tilsagn foreligger. Medlemsmødet kan bemyndige bestyrelsen til at
udpege delegerede, hvis der ikke på medlemsmødet er blevet valgt det antal, som partiforeningen er
berettiget til. Valg af kandidater til folketing, byråd og regionsråd sker enten på medlemsmøde eller
ved urafstemning efter bestyrelsens beslutning. Medlemsmøder med valg af delegerede og opstilling
af kandidater indkaldes med mindst 7 dages varsel.

§ 10.
Partiforeningen betaler deltagergebyr og rejseudgifter til valgte delegerede. Derudover er bestyrelsen
bemyndiget til inden for den vedtagne budgetramme at bevilge tilskud til partimedlemmers deltagelse
i kurser og konferencer.

§ 11.
Alle personvalg afgøres ved skriftlig afstemning. Ligeledes foretages skriftlig afstemning i alle
partiforeningens besluttende forsamlinger, når mindst 1 stemmeberettiget medlem begærer det og et
andet støtter begæringen. Ved skriftlig afstemning vælges et stemmeudvalg på mindst 3 medlemmer,
der ikke samtidigt kan være kandidater til bestyrelsesvalg m.v.
Stemmeudvalget forestår afstemning og optælling samt meddeler resultatet. Såfremt ingen drager
resultatet i tvivl, er det endeligt, og stemmeudvalget tilintetgør stemmesedlerne.
Antallet af kandidater der stemmes på ved personvalg, hvortil der skal vælges mere end én person,
udgør førstkommende hele tal over halvdelen af det antal der skal vælges, uanset om halvdelen er et
helt tal.

§ 12.
Disse vedtægter erstatter tidligere vedtægter og træder i kraft den 24. marts 2010.
Vedtægterne kan kun ændres på en generalforsamling med mindst 2/3 flertal.

Underskrifter:
Poul Reher Jensen
Fmd. Erik Andersen, kasserer
Christian Thorning
Næstfmd. Kirsten Knudsen, best.medlem
Best.medlem Thomas Monberg
Jørgen Sørensen, suppleant

 

 

Vedtægter- vedtaget generalforsamlingen i 2015